Regulamin sklepu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WYROBY ZE SKÓRY SP. Z O.O.

I. Podstawa prawna:

1) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
2) ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
3) ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.;
4) ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym pod adresem info@wyrobyzeskory.com  prowadzonym przez spółkę Wyroby ze skóry sp. z o.o.. ul. Główna 59, 57-350 Kudowa-Zdrój, e-mail: info@wyrobyzeskory.com ,NIP 5252786356, REGON: 383017185, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta St.Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000780333..
 2. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenie:
  1) Wyroby ze skóry.com - Wyroby ze skóry sp. z o.o.. ul. Główna 59, 57-350 Kudowa- Zdrój, e-mail: info@wyrobyzeskory.com ,NIP 5252786356, REGON: 383017185, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta St.Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000780333.
  2) Sklep – strona internetowa, stanowiąca platformę umożliwiającą składanie Zamówień, znajdująca się pod adresem wyrobyzeskory.com
  3) Klient – podmiot korzystający z usług Sklepu, w przypadku osób fizycznych mający ukończone 18 lat i co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  4) Towar – towar, na który można złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu,
  5) Regulamin – niniejszy regulamin,
  6) Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży Towaru w niej wskazanego, złożona przez Klienta Wyroby ze skóry sp. z o.o.., za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób wskazany w Regulaminie,
  7) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Wyroby ze skóry sp. z o.o.. a Klientem, na mocy której Wyroby ze skóry sp. z o.o.. sprzedaje Klientowi Towary określone w Zamówieniu, a Klient zobowiązuje się zapłacić Wyroby ze skóry sp. z o.o.. cenę Towaru, powiększoną o koszty wysyłki, na zasadach określonych w Regulaminie.

III. Warunki składania Zamówień

 1. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. W celu dokonania zakupu w Sklepie Klient składa Zamówienie na Towar w sposób wskazany w Regulaminie.
 3. Zamówienie jest składane za pośrednictwem Sklepu.
 4. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Klient zobowiązany jest przed zakupem do:
  1) wypełnienia zgodnie ze stanem faktycznym wszystkich pól formularza,
  2) akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia niezbędnych zgód,
  3) wybrania Towaru i wypełnienia wszystkich pól formularza Zamówienia oraz przejście wszystkich kroków procesu zakupu,
  4) potwierdzenia złożonego Zamówienia poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku.
 5. Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola formularza Zamówienia.
 6. Zamówienie jest dokonane (zostaje zawarta Umowa Sprzedaży) po kliknięciu przez Klienta przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 7. Klient może wyrazić ponadto zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego podając jednocześnie swój adres e-mail (usługa newsletter).
 8. W wyniku zawarcia Umowy Sprzedaży Wyroby ze skóry sp. z o.o.. zobowiązuje się przenieść na Klienta własność zamówionej w Sklepie rzeczy a Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz innych kosztów leżących po jego stronie.
 9. Po zawarciu Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane jest powiedzenie Zamówienia.
 10. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu i poczty elektronicznej można składać przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 11. Ceny Towarów oraz koszty dostawy udostępnione w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej stawce.
 12. Sklep udostępnia następujące metody płatności:
  1) z góry przelewem na rachunek Wyroby ze skóry sp z o.o. 19160011721883511220000001
  2) za pobraniem (gotówką przy odbiorze);
 1. Koszt dostawy na terenie Polski zależy od tego, jakiego dostawce klient wybiera. DPD kosztuje 13 złotych, a Przesylkownia 7 złotych. 

IV. Zasady realizacji Zamówień

 1. Przyjęcie Zamówienia do realizacji rozpoczyna się do dwóch dni roboczych po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony Towar na rachunku bankowym Wyroby ze skóry sp. z o.o.
 2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia.
 3. Towary wysyłane są za pośrednictwem kuriera lub innego dostawcy. Wysyłka paczek realizowana jest we wtorki, czwartki i piątki po godzinie 14.00 (za wyjątkiem świąt). W nielicznych przypadkach np. opóźniające się dostawy towaru termin ten może ulec wydłużeniu, jednakże nie przekracza 21 dni. Wszystkie informacje na temat Twojego zamówienia Klient uzyskuje kierując pytanie na email info@wyrobyzeskory.com (w takim przypadku w formularzu kontaktowym należy podać swój adres email, na który wysłana zostanie odpowiedź). 4.Klient wraz z Towarem otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży w postaci faktury VAT.
 4. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta jest on zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej do Wyroby ze skóry sp. z o.o.
 5. Przy dostawie Towaru Klient proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera lub innego dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i do potwierdzenia odbioru Zamówienia.
 6. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nieprzyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu Towar w celu sporządzenia protokołu zwrotu.

V. Zasady bezpieczeństwa.

 1. Klienci zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Sklepu treści:
  1) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Sklepu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2) mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub będą w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje,
  3) zawierających wirusy komputerowe, "Worms", "Trojan horses", "keyllogers", ani innych kodów źródłowych, plików, folderów, programów komputerowych szkodliwych dla Sklepu,
  4) powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści,
  5) oraz innych treści bezprawnych.
 2. Wyroby ze skóry sp. z o.o.. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych systemu Sklepu, mogących powodować przejściowe utrudnienia lub uniemożliwienie Klientom korzystanie ze Sklepu.

VI. Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru.

 1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Wyroby ze skóry sp. z o.o.. o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Wyroby ze skóry sp. z o.o.. zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Wyroby ze skóry sp. z o.o.. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Wyroby ze skóry sp. z o.o.. dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Rzecz należy odesłać lub przekazać Wyroby ze skóry sp. z o.o.. niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Wyroby ze skóry sp. z o.o.. o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 8. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Klienta następuje na ryzyko Wyroby ze skóry sp. z o.o.. i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów Sprzedaży dotyczących produktów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności:
  1) zawartych z Klientami, którzy nie są konsumentami,
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności odzież z nadrukami,
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VII. Postępowanie Reklamacyjne.

 1. Wyroby ze skóry sp. z o.o.. ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar bez wad.
 2. Reklamacje można składać w każdym przypadku za pośrednictwem Sklepu (na dane kontaktowe wskazane w Regulaminie oraz w zakładce "kontakt"), a także w przypadku przesyłki kurierskiej i listowej - bezpośrednio kurierowi, listonoszowi lub na poczcie.
 3. Reklamacje składa się pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane dane Wyroby ze skóry sp. z o.o..
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany Wyroby ze skóry sp. z o.o.. odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami odpowiedzialność Wyroby ze skóry sp. z o.o. z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VIII. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu.

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu oraz skutecznego zalogowania się niezbędne jest spełnienie łącznie następujących wymagań sprzętowych:
  1) połączenie z siecią Internet (zalecane co najmniej 512 kbps),
  2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  3) korzystanie z przeglądarki internetowej Internet Explorer 9+, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome lub nowszej - umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu Cookies,
  4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).

IX. Ochrona danych osobowych

 1. W przypadku przekazania Wyroby ze skóry sp. z o.o.. jakichkolwiek danych osobowych, Klienci wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Wyroby ze skóry sp. z o.o.. ich danych osobowych, w celach związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz dla potrzeb marketingowych związanych z rozwojem i korzystaniem ze Sklepu (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach, produktach i usługach). Jednocześnie, Klienci wyrażają zgodę na przekazywanie im materiałów reklamowych, ofert i innych informacji od podmiotów współpracujących z Wyroby ze skóry sp. z o.o.. w tym do przekazywania im materiałów na temat innych usług świadczonych przez Wyroby ze skóry sp. z o.o..
 2. Klientom przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia. W przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.
 3. Dostęp do informacji o zmianach sposobu i zakresu udostępniania Sklepu przez Wyroby ze skóry sp. z o.o.. oraz do informacji, których wymóg dostarczania Klientom wynika z art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Wyroby ze skóry sp. z o.o.. będzie realizować poprzez zamieszczanie stosownych informacji na stronach Sklepu lub poprzez informacje wysyłane pocztą elektroniczną. 

X. Postanowienia końcowe.

 1. Wyroby ze skóry sp. z o.o.. dokłada należytej staranności, aby informacje zawarte w Sklepie były dokładne. Istnieje jednak możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywania aktualizacji Sklepu np. błędy w prezentowanej cenie, konfiguracji, zdjęciach, opisach itp.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego ustawy o prawach konsumenta oraz innych ustaw.
 3. Wyroby ze skóry sp. z o.o.. jest uprawniona do wprowadzania zmian do Regulaminu w szczególności w zakresie dostosowania jego postanowień do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Klient otrzyma informację dotyczącą zmiany Regulaminu przy pierwszym zalogowaniu po jej wprowadzeniu. Klient ma możliwości poinformowania Wyroby ze skóry sp. z o.o.. o odmowie akceptacji zmian w Regulaminie i usunięciu konta.

 

----------------------------------------------- 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Wyroby ze skóry sp. z o.o.. ul. Glówna 59, 57-350 Kudowa- Zdrój ,NIP 5252786356, REGON: 383017185, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta St.Warszawy w Warszawie. XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000780333., e-mail: info@wyrobyzeskory.com

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………….

 

Data zawarcia umowy:………………………………………………..

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(ów):………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adres konsumenta( ów):…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  

Data